Amersfoortse Courant - 30 oktober, 2000

Wijkcentrum De Boerderij
Juridisch
spreekuur
Nieuwland

Door Esther Gotlink

Amersfoort - In de Amersfoortse wijk Nieuwland heeft
Advocate V. van īt Westende Meeder besloten om elke
Woensdag gratis spreekuur te houden. Ze doet dat in de
Openbare ruimte van wijkcentrum De Boerderij.

De Nieuwlanders kunnen ander-
half uur vragen aan de advoca-
te stellen op het gebied van perso-
nen- en familierecht, arbeidsrecht,
sociaalzekerheidsrecht en gezond-
heidsrecht. "Een bezoek aan een
advocatenkantoor blijkt voor veel
burgers nog altijd een grote drem-
pel", motiveert Van īt Westende
Meeder haar plan.
Het spreekuur is te vergelijken met
de rechtswinkel, waar ook de toe-
gang vrijblijvend en vaak kosteloos
is. "Het probleem is dat de rechts-
winkel in het stadscentrum zit.
Nieuwland ligt daar zeven kilome-
Ter vandaan. In zoīn jonge wijk is
vaak wel degelijk behoefte aan
rechtshulp. Denk aan een echt-
scheiding of aan de consequenties
van het opgeven van een baan.".
De advocate zal in De Boerderij bij
Binnenkomst al op te merken zijn.
"Ik zet een naambordje op tafel.
Maar dat wil niet zeggen dat alles in
De openbare ruimte moet worden
besproken. Ik krijg de beschikking
over een kamer in het wijkcen-
trum; als iemand met een vraag zit
die wat meer tijd vergt of die zeer
persoonlijk is, kunnen we achter
een dichte deur verder praten."
In elk geval wil de Amersfoortse
zich niet op voorhand in dat ka-
mertje terugtrekken. De bedoeling
is dat ze in het vizier zit van alle
Nieuwlanders die hun kind naar de
opvang brengen, een cursus of acti-
viteit bezoeken of komen bloed-
prikken in De Boerderij. Verder
hoopt ze bewoners van buurwij-
ken als Kattenbroek en Hoogland
te bereiken, omdat ook zij ver van
de rechtshulp in het stadscentrum
vandaan zitten.
Van īt Westende Meeder voert een
algemene en sociale praktijk. Het
betekent dat mensen tarief op maat
wordt geboden. "Geld blijkt ook
vaak een drempel; grote advoca-
tenkantoren hanteren hoge tarie-
ven. Inmiddels zijn er meer kanto-
ren die tarief op maat aanbieden,
vanuit de overtuiging dat de weg
naar de rechter voor iedere rechts-
zoekende moet openstaan. Ik hou
dus rekening met de draagkracht
van een cliënt."
Het is mogelijk om een kennisma-
kingsgesprek in de avonduren of in
het weekend te voeren. "Mensen
met bijvoorbeeld relatieproble-
men willen daar niet mee op hun
werk te koop lopen. Ze kunnen
daarom na werktijd bij me terecht.
Ik denk dat dat in een wijk met veel
tweeverdieners belangrijk is."
Het kennismakingsgesprek is be-
doeld om te zien of het īkliktī tussen
de advocate en de persoon die
rechtshulp zoekt. "Daar leent het
spreekuur in De Boerderij zich dus
ook goed voor. Mensen hoeven
niet eens hun naam te noemen; ze
kunnen mij anoniem benaderen.
Ik bepaal gelijk of het een haalbare
kaart is om een zaak te beginnen. In
sommige gevallen hoeft dat niet
eens en is een vraag direct beant-
woord."
Het mes snijdt aan twee kanten: de
advocate werkt sinds juni van dit
jaar in Nieuwland en probeert via
het spreekuur meer naamsbekend-
heid te krijgen. "Ik heb enkele ja-
ren in Rotterdam gewerkt, ook
zelfstandig, maar omwille van mijn
kinderen en de toenemende ver-
keersdrukte heb ik besloten wat
dichter bij huis te werken. Toen ik
me hier vestigde, begon ik dus bij
nul. En dan moet je een naam zien
op te bouwen."
Het werd een praktijk in het eigen
woonhuis aan De Rode Leeuw. Tij-
dens de open dag van het wijkcen-
trum op 2 september, waar Van īt
Westende Meeder ook aan mee-
werkte, is het idee ontstaan om een
wekelijks spreekuur op te zetten.
Vanaf deze week is zij elke woens-
dagochtend tussen half tien en elf
uur te vinden in De Boerderij aan
de Zeldertsedreef. "Er is geen spra-
ke van een proefperiode, ik ben ze-
ker van plan het spreekuur de eerst-
komende maanden een kans te ge-
ven."
Incasso, Amersfoort, Amersfoort-Nieuwland, Nieuwland, Echtscheiding, Rechtzaak, Advocaten, Advocaat, Juristen, Jurist, Notarissen, Notaris, Incasso, Procureur, Scheiding, Echtscheiding, Arbeidsrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht