Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden

zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wetten van 10 juli 1995, Stb. 401, 402, 403 en 404

Inhoud

1. Grondrechten
2. Regering
3. Staten-Generaal
4. Raad van State, Algemene Rekenkamer en Vaste Colleges van Advies
5. Wetgeving en bestuur
6. Rechtspraak
7. Provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen
8. Herziening van de grondwet
Additionele artikelen